rhy.fi
Seuran säännöt
Pirttikosken Metsästysseura ry:n säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENYYDET
Yhdistyksen nimi: Pirttikosken metsästysseura ry
Kotipaikka: Pyhäjoki, Oulun lääni
Yhdistys on perustettu 1969, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.
Seuran kieli on suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton jäsenseura.

2§ Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltoimintaa.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:
1)Pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä
huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
2) Valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa
tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksessä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä
metsästystapoja.
3) Kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan
verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa seuran jäsenten metsästyspäivistä,
osallistumisesta riistan hoitotyöhön sekä saalismääristä.
4) Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa
tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rahoitusten
aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.
5) Järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen
harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja
vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.
6) Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta.
7) Opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan
harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja
ylläpitää ampumarataa. 

4§ Seuran jäsenet
Seuran jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka seuran kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 16 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun heinäkuun loppuun mennessä, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen seuran johtokunnalle. 

5§ Seurasta erottaminen ja eroaminen
 Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, seuran kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi seuran kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin
voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa seurasta.
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen pykälän 6§:n kohdan 11 täyttyessä.
Jäsen joka pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää, voidaan erottaa seurasta.
Jos jäsen tahtoo erota seurasta, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. 

6§ Seuran johtokunta ja tehtävät
Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi 6 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme ( 3 ) vuotta *). Vuosittain on erovuorossa kaksi ( 2 ) jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli
johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen seuran seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on
saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa seuraa johtokunnan toimeksiannosta. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) Kutsua koolle seuran kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset
täytäntöön.
2) Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden
 tulojen keruusta samoin kuin laatia seuran tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.
3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia seuran kokoukselle toimenpiteistä seuran tehtävien
täyttämiseksi.
4) Ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat.
5) Nimetä 9 §:n kohdassa 18 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen ellei seuran
vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt.
6) Tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.
7) Tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1
momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten
toimenpiteiden laiminlyöntiä.
8) Valmistaa seuran kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta
naapuriseurojen kanssa.
9) Toimittaa seuran kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin
merkittäviksi.
10) Pitää seuran jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoitta johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet
asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.
11) Tarkistaa vuosittain jäsenmaksujen suorittamiset ja todettuaan jäsenen jättäneen jäsenmaksun
suorittamatta yhtä useamman vuoden ajalta, jäsentä kuultuaan, todeta jäsenen eronneen seurasta.
12) Hoitaa seuran kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

7§ Seuran tili- ja toimintavuosi
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit, tilinpäätös ja muu materiaali riittävän kattavassa laajuudessa tarkastettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seuran varsinaisia kokouksia ovat talvikokous (vuosikokous) ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta ilmestyvässä paikallisessa sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella ja seuran kotisivuilla.

9§ Vuosikokous (talvikokous)
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä jossa käsitellään seuraavat asiat.
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Hyväksytään esityslista.
4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5) Valitaan ääntenlaskijat.
6) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.
7) Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimivuodelta.
8) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
9) Toimitetaan seuran johtokunnan puheenjohtajan vaali.
10) Toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali.
11) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
12) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.
13) Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään seuran metsänvartioiden ja muiden
 toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.
14) Määrätään seuraan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
15) Valitaan tarpeelliset jaostot.
16) Hyväksytään seuran uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
1. Jäsen, maksaa seuraan liittyessään liittymismaksun, jonka seuran talvikokous määrittää ja vuosittain seuran talvikokouksen määrittämän jäsenmaksun. Saavuttaessaan 65-vuoden iän tai jos jäsenellä seuralle vuokralla yli 20ha, jäsenmaksua ei peritä. Talkoo velvoite.
2. Metsästysoikeus, ei liittymismaksua, maksaa vuosittaisen talvikokouksen määrittämän maksun, ei oikeutta luvanvaraisiin metsästyksiin. Ei seuran kokouksissa äänioikeutta. Ei talkoovelvoitetta. Eivät ole seuran jäseniä.
3. Huvilalupa, (omistaa / hallitsee vapaa-ajan asuntoa seuran alueella), ei liittymismaksua, maksaa vuosittain talvikokouksen määrittämän maksun. Ei oikeutta luvanvaraisiin metsästyksiin. Ei seuran kokouksissa äänioikeutta. Ei talkoovelvoitetta. Eivät ole seuran jäseniä.
17) Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
18) Päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia seuran jäseniä edustetaan.
19) Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
20) Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä. 

10§ Kesäkokous
Kesäkokous pidetään heinä- elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

11§ Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin seuran aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 8 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

12§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa seuran metsästysmaille seuraan kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään seuran kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13§ Seuran on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14§ Seura toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja tulee seuran antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

15§ Hirvisääntö
Seuralla on hirven pyynnin osalta oma jahtisääntö, jonka säännöt seuran yleinen kokous vahvistaa. Seuralla voi olla myös muidenkin riistalajien jahtisääntöjä. 

16§ Seuran sääntöjen muuttaminen ja purkaminen
Näitten sääntöjen muutamista ja seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. 

17§ Seuran purku
Jos seura puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti seuran toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Seuran arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta. 

18§
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Säännöt / sääntömuutokset on hyväksytty seuran vuosikokouksessa (talvikokous) 27.1.2017
Patentti- ja rekisterihallitus
Säännöt / sääntömuutokset yhdistysrekisteriin hyväksytty ja rekisteröity 28.3.2017
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös